top of page

Op deze pagina kan u    de Algemene  Voorwaarden en Privacy Verklaring van Achieve Body Control vinden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Opdrachtnemer: Achieve Body Control

 

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

 

Lid/Leden: Specifiek die opdrachtgevers die bij Achieve Body Control lessen volgen verzorgd door Achieve Body Control

 

Trainingen: Onder training, wordt verstaan, het in opdracht geven van een workshop/les binnen de sport parkour/freerunning.

Artikel 2: Algemeen/ Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Achieve Body Control en een opdrachtgever waarop Achieve Body Control deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Achieve Body Control, voor de uitvoering waarvan door Achieve Body Control en derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Achieve Body Control en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Achieve Body Control en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Achieve Body Control niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Achieve Body Control in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Achieve Body Control zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Achieve Body Control kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Achieve Body Control daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Achieve Body Control anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Achieve Body Control niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Achieve Body Control is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Achieve Body Control ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Achieve Body Control kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, Achieve Body Control op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Achieve Body Control de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Achieve Body Control tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Achieve Body Control gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Achieve Body Control gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Achieve Body Control vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Achieve Body Control op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Overdracht

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Achieve Body Control, zal Achieve Body Control in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

2. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Achieve Body Control extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Achieve Body Control anders aangeeft.

Artikel 6: Overmacht

1. Achieve Body Control is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Achieve Body Control geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Achieve Body Control niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van Achieve Body Control of van derden daaronder begrepen. Achieve Body Control heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JUMP freerun zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Achieve Body Control kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Achieve Body Control ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Achieve Body Control gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

1. Voor facturatie dient het door Achieve Body Control verstrekte inschrijfformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord met betaling via iDeal, bankoverschrijving of SEPA-incasso.

2. Facturatie is altijd in 1 termijn tenzij anders afgesproken.

3. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Achieve Body Control aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Achieve Body Control aangegeven. Achieve Body Control is gerechtigd om periodiek te factureren.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken.

Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Achieve Body Control de vordering ter incasso uit handen geven aan een incassobureau van hun keuze.

6. Achieve Body Control heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Achieve Body Control kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Achieve Body Control kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Achieve Body Control verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Achieve Body Control echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Trainingen /activiteiten

1. Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 3 werkdagen vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Achieve Body Control.

2. Indien de annulering korter dan 3 werkdagen plaatsvindt worden de kosten in rekening gebracht.

3. Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen/activiteiten exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

4. Opdrachtgever erkent dat de training/activiteit zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat de deelnemer aan de training in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan het programma zou kunnen beperken en of beletten. Achieve Body Control kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en of letsel wat ontstaan is door deelname aan een training/activiteit.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies en het informeren van Achieve Body Control m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Achieve Body Control verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

3. Deelname geschiedt voor eigen risico. Achieve Body Control is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname aan trainingen en of activiteiten. Tevens is Achieve Body Control niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor alle mogelijke (ernstige) schadesoorten waaronder schade ten gevolge van ernstig letsel en of overlijden.

Artikel 10: Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Achieve Body Control voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Achieve Body Control toerekenbaar is.

2. Indien Achieve Body Control uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Achieve Body Control zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Achieve Body Control, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Achieve Body Control en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Achieve Body Control partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Achieve Body Control is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Achieve Body Control het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via de website www.achievebodycontrol.nl

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Achieve Body Control.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 13: Overige bepalingen

1. Leden gaan het lidmaatschap van Achieve Body Control aan voor een minimum termijn van 3 maanden. Na deze periode is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar.

2. Opzegging geschied voor het einde van de maand.

3. Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen, dient dat schriftelijk te gebeuren vóór het einde van de lopende maand. De opzegtermijn bedraagt hierna 1 kalendermaand.

Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een termijn is het niet mogelijk om de betaling voor deze termijn te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen.

4. De betaling van de contributie van Achieve Body Control gaat via automatische incasso. Deze wordt telkens aan het begin van de maand geïnd over de komende maand.  

Veranderende N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld emailadres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Achieve Body Control.

5. Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s) moeten opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste zin van het woord.

6. Het niet opvolgen van deze regels en aanwijzingen wordt op gepaste wijze bestraft door de trainer(s). Bij herhaling kan er in een gesprek door de leiding, ouders en betreffend lid over worden gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk royement, zonder restitutie van contributiegelden.

7. Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie, bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement, zonder restitutie van contributie.

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn dus niet uitputtend. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, dan wel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website dus niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Indien de gebruiker via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijzen wij de gebruiker erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Artikel 1 - Definities
Artikel 2: Algemeen/ Toepasselijkheid
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
Artikel 4: Opschorting, ontbinding...
Artikel 5: Overdracht
Artikel 6: Overmacht
Artikel 7: Betaling en incassokosten
Artikel 8: Trainingen/activiteiten
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Artikel 10: Vrijwaring
Artikel 11: Toepasselijk recht en...
Artikel 12: Vindplaats en wijziging...
Artikel 13: Overige bepalingen
IMG_4106.JPG

Algemene Voorwaarden
&
Privacy Verklaring

Disclaimer
bottom of page